تبلیغات
نمازستان - نماز در قرآن و حدیث
شنبه 28 فروردین 1389

نماز در قرآن و حدیث

• نوشته شده توسط: محمد خادمی

فصل بیس و هفتم

آثار نماز:

27 / 1
از میان رفتن بدیها

قرآن :
«و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار، زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد. این پندى براى پندگیرندگان است.»

1 ـ ابو عثمان:
با سلمان زیر درختى بودیم كه شاخه خشكى را از آن گرفته وتكان داد، تا اینكه برگهایش ریخت و گفت: آیا نمى پرسى چرا اینگونه مى كنم؟ گفتم: چراكردى؟ گفت: پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله برایم اینگونه كرد و سپس فرمود: همانا مسلمان هر گاه وضویى نیكو گرفت و نمازهاى پنجگانه را خواند، گناهانش مى ریزد همانگونه كه این برگها ریخت. سپس گفت: «و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار، زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد. این پندى براى پندگیرندگان است».

2 ـ ابن مسعود:
مردى از زنى بوسه اى ربوده بود . پس نزد پیامبر آمد و به او خبر داد. سپس خداوند این آیه را فرو فرستاد: «و در دو طرف روز (اوّل و آخر آن) و نخستین ساعات شب نماز بر پا دار ؛ زیرا خوبیها ، بدیها را از میان مى برد». پس آن مرد گفت: اى پیامبر خدا، آیا این مخصوص من است؟ فرمود: براى همه امّتم، تمام آنان.

3 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
نمازها، پوشاننده آنچه در میان آن هاست، مى باشند ؛ چون خداوند جلّ جلاله گفته است: «همانا خوبیها، بدیها را از میان مى برند»[1].

4 ـ ابو ایّوب انصارى:
پیامبر همواره مى گفت: هر نماز، خطاهاى پیش از خود را مى زداید.

5 ـ ابوذر:
عرض كردم: اى پیامبر خدا، توبه مردى كه دروغ عمدى بگوید چیست؟ فرمود: استغفار و نمازهاى پنجگانه، كه آن را مى شوید.

6 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هر كس وضو بگیرد آنگونه كه فرمان داده شده و نماز بخواند آنگونه كه فرمان یافته، هر چه پیشتر كرده، آمرزیده مى شود.

7 ـ
نمازهاى پنجگانه ونمازجمعه تا جمعه، پوشاننده آنچه درمیان آن هاست، مى باشند تا آنگاه كه گناهان بزرگ را در بر نگیرد.

8 ـ
همانا مسلمان نماز مى گزارد در حالى كه خطاهایش بر سرش نهاده شده است . پس هرگاه سجده مى كند فرو مى ریزد و از نماز فارغ مى شود ، در حالى كه خطاهایش ریخته است.

9 ـ
هیچگاه دو فرشته نگهبان، نماز انسان را با نماز دیگرش به سوى خدا نمى برند ، جز اینكه خداى تبارك و تعالى (به آن دو فرشته) مى گوید: شما را گواه مى گیرم كه میان آن دو نماز را بر بنده ام آمرزیدم.

10 ـ
همانا گناهان بنده مسلمان در حال نمازِ خالصانه فرو مى ریزد ، همانگونه كه این برگ از این درخت فرو مى ریزد.

11 ـ
هر گاه یكى از شما وضویى نیكو بگیرد و فقط براى نماز به مسجد بیاید، هیچ گامى بر نمى دارد ، جز اینكه خداوند در برابر آن ، او را یك درجه بالا مى برد و خطایى را از او مى زداید.

12 ـ
وقت هیچ نمازى در نمى رسد ، جز اینكه فرشته اى در پیشگاه خداوند فریاد بر مى آورد: اى مردم، برخیزید و به سوى آتشهایى كه بر پشت خود افروخته، بروید و با نمازهایتان آن ها را خاموش سازید.

13 ـ
در وقت هر نماز، منادیى بر مى خیزد و مى گوید: اى پسران آدم، برخیزید و آنچه را بر خود افروخته اید، خاموش كنید . پس بر مى خیزند و طهارت مى سازند و خطاهاى پیش رویشان فرو مى ریزد و نماز مى خوانند و آنچه در میان آن دو بوده آمرزیده مى شود . سپس در این میان آتش مى افروزند (گناه مى كنند) پس هنگام نمازِ نخستین، فریاد بر مى آورد: اى فرزندان آدم، برخیزید و آنچه بر خود افروخته اید، خاموش كنید . پس بر مى خیزند، طهارت مى سازند و نماز مى خوانند و آنچه در میان آن دو بوده ، آمرزیده مى شود و هنگام نماز عصر، همینگونه است و نیز هنگام نماز مغرب و نماز عشاء. پس در حالى كه آمرزیده شده اند، به خواب مى روند.

14 ـ
مى سوزید، پس هنگامى كه نماز صبح مى خوانید بر آن آب مى ریزید . سپس مى سوزید و مى سوزید ، پس هنگامى كه نماز ظهر مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى سوزید و مى سوزید ، پس هنگامى كه نماز عصر مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى سوزید و مى سوزید، پس هنگامى كه نماز مغرب مى خوانید بر آن آب مى ریزید . سپس مى سوزید و مى سوزید، پس هنگامى كه نماز عشاء مى خوانید بر آن آب مى ریزید. سپس مى خوابید و بر شما چیزى نوشته نمى شود تا اینكه بیدار شوید.

15 ـ
در بیان پاداش نماز ـ : هنگامى كه به نماز مى ایستى و رو به قبله مى كنى و (سوره) حمد را و هر سوره اى كه مى توانى مى خوانى، سپس خم مى شوى وركوع وسجود را تمام به جا مى آورى و تشهد و سلام مى گویى ، همه گناهانت از نمازى كه آوردى تا نماز پس از آن ، آمرزیده مى شود . این است آنچه در نمازت به دست مى آورى.

16 ـ قطب راوندى:
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله مردى را دید كه مى گوید: خدایا ، مرا بیامرز و نمى بینم كه بیامرزى. پس حضرت به او فرمود: چرا بدگمانى؟ گفت: چون من در دوران جاهلیت و اسلام گناه كرده ام. حضرت فرمود: اما گناهانى كه در جاهلیت كرده اى، ایمان آن ها را زدود و آنچه در اسلام انجام داده اى، نماز تا نماز ، كفاره میان آن دوست.

17 ـ امام علىّ علیه السّلام :
هر كس نماز را با آگاهى از حقیقتش به جا بیاورد آمرزیده مى شود.

18 ـ
گناهى كه مهلت یابم پس از آن دو ركعت نماز بخوانم، مرا اندیشناك نمى كند.

27 / 2
پاكى جان

19 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : مثال نماز در میان شما ، مثال جوى آبى است كه بر خانه یكى از شما روز و شب روان باشد و او پنج بار خود را در آن بشوید. پس (همانگونه كه) هیچ چركى با پنج بار شستن باقى نمى ماند ، گناهان نیز با پنج بار نماز خواندن ، باقى نمى مانند.

20 ـ امام باقر علیه السّلام :
پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: اگر بر در خانه یكى از شما، جویى باشد و هر روز پنج بار خود را در آن بشوید، در تن وى چركى باقى مى ماند؟ گفتیم[2]: نه . فرمود: پس همانا مثال نماز، مثال همان جوى روان است كه هرگاه نماز مى گزارد ، آنچه گناه میان آن دو (نماز) است پاك مى كند.

21 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
نمازهاى پنجگانه كفّاره میان آنان است . اگر مردى میان منزل و محل كارش، پنج جوى آب براى شست و شوى خویش داشته باشد و هر گاه به محل كارش برود و در آن كار كند و عرق بریزد به این جویها مى رود و خود را پاكیزه مى سازد ، آیا از چرك و كثیفى وى چیزى مى ماند ؟ نمازهاى پنجگاه نیز چنین است ، هر گاه خطایى از او سرزند یا آنچه خدا خواهد بشود ، نماز بگزارد و دعا كند و آمرزش بطلبد ، هر چه در اوست آمرزیده گردد .

22 ـ امام علىّ علیه السّلام :
نماز ، صابون خطاهاست.

23 ـ
در گفتارى كه در آن یارانش را به نماز سفارش مى كرد ـ فرمود: و همانا نماز ، گناهان را چون برگ فرو مى ریزد و آن ها را مى گشاید، آن گونه كه بند از كسى بگشایند و پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله ، آن را به چشمه آب گرم كه بر در خانه مرد روان باشد، تشبیه كرد كه شبانه روز، پنج بار خود را در آن بشوید ، دیگر چركى بر تن وى نخواهد ماند.

24 ـ ابوحمزه ثمالى:
از یكى از دو (امام باقر یا امام صادق) شنیدم كه مى فرماید: حضرت علىّ7 به مردم رو كرد و گفت: امیدوار كننده ترین آیه در كتاب خدا كدام است؟ برخى گفتند: «بى گمان خداوند شرك ورزیدن به خود را نمى بخشد وپائین تر از آن را براى هر كه بخواهد مى بخشد».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. برخى گفتند: «اى بندگان من ـ كه بر خویشتن زیاده روى روا داشته اید ـ از رحمت خدا نومید مشوید».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. برخى گفتند: «آنان كه چون كار زشتى كنند ، یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد مى آورند و براى گناهانشان آمرزش مى خواهند».
فرمود: نیكوست ولى آن نیست. پس مردم، از سخن باز ایستادند و حضرت فرمود: اى مردم مسلمان، شما را چه مى شود؟ گفتند: نه،به خدا سوگند، چیزى نمى دانیم.
فرمود: شنیدم پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله مى گوید: امیدوار كننده ترین آیه در كتاب خدا این است: «در دو طرف روز و نخستین ساعات شب نماز برپا دار» و همه آیه را قرائت كرد و گفت: اى علىّ، سوگند به كسى كه مرا به حقّ، نوید بخش و بیم دهنده برانگیخت؛ همانا یكى از شما به وضو بر مى خیزد، پس گناهانش از اندامش فرو مى ریزد و هنگامى كه با برون و درون به خدا رو كند، از نمازش باز نمى گردد ، جز آنكه از گناهانش چیزى بر او نمانده است ؛ آنگونه كه مادرش او را زاده بود . پس اگر به گناهى میان دو نماز گرفتار آمد برایش چنین است تا اینكه هر پنج نماز را شمرد و سپس گفت: اى علىّ، جایگاه نمازهاى پنجگانه براى امتم چون جویى است كه بر در خانه یكى از شما روان باشد، پس چه گمان مى برید اگر در تن وى چركى باشد و خود را در آن جوى پنج بار در روز بشوید، آیا در تنش چركى مى ماند؟ به خدا سوگند، نمازهاى پنجگانه براى امتم نیز همینگونه است.


27 / 3
راندن شیطان

25 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نماز ، چهره شیطان را سیاه مى كند.

26 ـ امام علىّ علیه السّلام :
نماز، پناهگاهى در برابر حمله هاى شیطان است.

27 ـ
نماز ، پناهگاه رحمان و وسیله راندن شیطان است.

28 ـ امام صادق علیه السّلام :
فرشته مرگ، شیطان را از مواظبت كننده بر نماز، دور مى كند و در آن حال سخت (جان كندن) گواهى بر یكتایى خداوند و رسالت محمّد صلّى الله علیه و آله را به او تلقین مى كند.

27 / 4
بازداشتن از كار زشت و ناپسند
قرآن :

«آنچه از كتاب به تو وحى شده است، بخوان و نماز برپادار كه همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد و بى گمان یاد خدا بزرگتر است و خداوند مى داند چه مى كنید.»

29 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
هر كس نمازش او را از كار زشت و ناپسند باز ندارد، جز دورى از خدا نیفزاید.

30 ـ
كسى كه از نماز فرمان نبرد، نمازى ندارد و فرمان بردن از نماز، خوددارى از كار زشت و ناپسند است.

31 ـ عمران بن حصین:
درباره گفته خدا: «همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد» از پیامبر صلّى الله علیه و آله پرسیده شد. فرمود: هر كس، نمازش او را از كار زشت و ناپسند باز ندارد، نمازى ندارد.

32 ـ انس:
جوانى از انصار همراه پیامبر نماز مى گزارد و كارهاى زشت هم مى كرد . این مطلب را به پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله گفتند. فرمود: روزى، نمازش او را باز مى دارد[3].

33 ـ ابو هریره:
مردى نزد پیامبر آمد وگفت: همانا فلانى در شب نماز مى خواند وصبح، دزدى مى كند. فرمود: آنچه مى گوید (نمازش) بزودى او را باز مى دارد.

34 ـ امام صادق علیه السّلام :
هر كس دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده است یا نه، پس بنگرد آیا نمازش، او را از كار زشت و ناپسند بازداشته است، یا نه. پس به هر اندازه كه او را بازداشته، از او پذیرفته شده است.

35 ـ
نماز ، بازدارنده اى الهى است؛ زیرا نمازگزار را تا آنگاه كه در نماز است از گناهان باز مى دارد. خداى جلّ جلاله مى فرماید: «همانا نماز از كار زشت و ناپسند باز مى دارد».

36 ـ
بدان كه نماز بازدارنده اى براى خدا در زمین است، پس هر كس دوست دارد بداند چه اندازه از نمازش سود برده ، پس بنگرد، اگر نمازش او را از كارهاى زشت و ناپسند باز داشته، به همان اندازه كه او را بازداشته، از نمازش بهره برده.

27 / 5
پایدارى

«اى كسانى كه ایمان آورده اید، از شكیبایى ونماز یارى جویید؛ كه خدا با شكیبایان است.»

37 ـ حذیفه:
هرگاه به پیامبر صلّى الله علیه و آله غم و اندوهى مى رسید، نماز مى خواند[4].

38 ـ یوسف بن عبدالله بن سلام:
پیامبر صلّى الله علیه و آله هرگاه به خانواده اش سختى مى رسید، آنان را به نماز فرمان مى داد و سپس این آیه را قرائت مى كرد: «و خانواده ات را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكیبا باش».

39 ـ امام صادق علیه السّلام :
علىّ علیه السّلام هرگاه از چیزى اندیشناك مى گردید، به نماز پناه مى برد و سپس این آیه را تلاوت مى كرد: «و از شكیبایى و نماز یارى جویید».

40 ـ
چه چیز مانع مى شود هرگاه بر یكى از شما اندوهى از اندوههاى دنیا رسید ، وضو بگیرد ، سپس به مسجد برود و دو ركعت نماز بخواند و خدا را در آن بخواند؟ آیا نشنیده اى كه خداوند مى گوید: «و از شكیبایى و نماز یارى جویید» ؟

27 / 6
فرو آمدن رحمت

41 ـ ابوحمزه از امام باقر علیه السّلام : پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: هنگامى كه بنده مؤمن در نمازش مى ایستد، خداوند به او مى نگرد ـ یا فرمود: خدا به او روى مى آورد ـ تا آنگاه كه باز گردد و سایه رحمت را از بالاى سرش تا كرانه آسمان بر او مى گسترد و فرشتگان، اطرافش را تا كرانه آسمان مى گیرند و فرشته اى بر بالاى سرش گمارده مى شود كه به او مى گوید: اى نمازگزار ، اگر مى دانستى چه كسى به تو مى نگرد و با چه كسى مناجات مى كنى، روى نمى گرداندى و هرگز از اینجا نمى رفتى .

42 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
اى ابوذر، هیچ مؤمنى به نماز نمى ایستد ، جز اینكه از او تا عرش نیكى نثارش مى شود و فرشته اى بر او گمارده مى گردد كه ندا در مى دهد: اى پسر آدم، اگر مى دانستى چه در نمازت به دست مى آورى و با كه مناجات مى كنى، نه ملول مى گشتى و نه روى مى گرداندى.

43 ـ
هنگامى كه بنده در نماز مى ایستد، نیكى و احسان بر سرش پاشیده مى شود ، تا آنگاه كه ركوع كند. پس هنگامى كه ركوع كرد، رحمت الهى او را بالا مى برد تا سجده كند و سجده كننده بر درگاه خداوند متعال سجده مى كند، پس درخواست كند و اشتیاق ورزد.

44 ـ
[ براى نمازگزار ] سه ویژگى است: رحمت الهى او را از كف پایش تا كرانه آسمان در بر مى گیرد و فرشتگان از روى سرش تا كرانه هاى آسمان گرداگرد او را مى گیرند و فریاد كننده اى ندا در مى دهد: اگر مناجات كننده مى دانست با كه مناجات مى كند، باز نمى گشت.

45 ـ
فرشتگان پیوسته بر بنده درود مى فرستند ، تا آنگاه كه در نمازگاهش نماز مى خواند و برنخاسته یا حدثى از او سرنزده است ، فرشتگان مى گویند: خدایا او را بیامرز و بر او رحمت آور.

46 ـ امام علىّ علیه السّلام :
نماز ، رحمت را فرو مى آورد.

47 ـ
هنگامى كه انسان به نماز مى ایستد، ابلیس پیش مى آید و حسودانه به او مى نگرد، چون مى بیند رحمت الهى او را در بر گرفته است .

48 ـ
اگر نمازگزار مى دانست چگونه شكوه الهى او را در برگرفته است، سربرداشتن از سجده را خوش نمى داشت.

49 ـ امام صادق علیه السّلام :
همانا مهمان خداوند جلّ جلاله ... مردى است كه در نماز است، او در پناه رحمت خداست تا آنگاه كه نمازش را به پایان برد.

27 / 7
پذیرش دعا

50 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس نمازى واجب بگذارد ، نزد خداوند یك دعاى پذیرفته دارد.

51 ـ
چهار هنگام درهاى آسمان گشوده مى شود و دعاء پذیرفته مى گردد: ... هنگام برپا كردن نماز.

52 ـ
هر كس نمازى بخواند كه در آن چیزى از چاره اندیشى هاى دنیا را در دل نگذراند، هیچ چیز از خدا نمى خواهد ، جز اینكه به او مى دهد.

27 / 8
رسیدن به هر خوبى

53 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : نماز ، كلید هر خوبى است.

54 ـ
همواره امتم در خیر و خوبى هستند ، تا آنگاه كه با یكدیگر دوست باشند و نماز را بر پا دارند ... پس اگر چنین نكنند به قحطى و خشكسالى گرفتار مى شوند.

27 / 9
تقرّب به خداوند متعال

55 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : همانا نماز ، وسیله تقرّب شخص با ایمان است.

56 ـ
نماز ، وسیله تقرّب هر شخص با تقوا است.

57 ـ امام علىّ علیه السّلام :
همانا زكات به همراه نماز ، وسیله تقرب مسلمانان قرار داده شده است.

58 ـ
نماز ، برترین تقرّب است.

59 ـ
امام صادق علیه السّلام ـ پس از آنكه ابوحنیفه به ایشان گفت: اى ابوعبدالله، چقدر بر نماز شكیبایى مى ورزى ـ فرمود: اى نعمان، آیا نمى دانستى كه نماز ، وسیله تقرّب هر شخص باتقوا است؟

27 / 10
ورود به بهشت
60 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : كلید بهشت، نماز است.

61 ـ خداى جلّ جلاله فرمود:
براى بنده ام تعهد كرده ام،اگر نماز را در وقتش برپا دارد،كیفرش ندهم و او را بى محاسبه وارد بهشت گردانم .

62 ـ امام صادق علیه السّلام :
خداوند از هر كس یك نماز را بپذیرد، عذابش نمى كند، از هر كس یك كار نیك بپذیرد، كیفرش نمى دهد.

63 ـ
روز قیامت ، پیرمرد را مى آورند و نامه عملش را آشكارا و پیش روى مردم به او مى دهند در حالى كه جز بدى در آن دیده نمى شود، پس بر او گران مى آید و مى گوید: اى پروردگار من، آیا فرمان مى دهى مرا به دوزخ برند؟ پس خداى بزرگ ـ جلّ جلاله ـ مى گوید: اى پیر، من شرم مى كنم تو را كیفر دهم و حال آنكه تو در دنیا براى من نماز مى گزاردى. بنده ام را به بهشت ببرید.

64 ـ
محمّد بن عمران از امام صادق علیه السّلام : بنده اى را روز قیامت مى آورند كه كار نیكى ندارد . پس به او گفته مى شود: یاد كن یا به یاد آر، آیا كار نیكى دارى؟ پس به یاد مى آورد و مى گوید: اى پروردگار من، كار نیكى نكرده ام جز اینكه فلان بنده با ایمانت بر من گذشت، از او آب خواستم و او به من داد . پس با آن وضو گرفتم و براى تو نماز گزاردم. (امام صادق) فرمود: پس پروردگار تبارك و تعالى مى فرماید: همانا تو را آمرزیدم، بنده ام را وارد بهشت كنید.


پانوشت ها


(1) در دعائم الاسلام چنین آمده است: «پوشاننده آنچه در میان آن هاست ، تا آنگاه كه از گناهان بزرگ دورى گزیند...».
(2) گویى درست چنین باشد: «گفتند: نه».
(3) در بحار افزوده است: «طولى نكشید كه توبه كرد».
(4) در مجمع البیان آمده است: «هرگاه اندوهگین مى شد، از نماز وروزه یارى مى جست».


نظرات() erectile dysfunction treatment over counter
شنبه 28 اردیبهشت 1398 04:41 ب.ظ
erectile surgery http://viagralim.us erectile surgery !
This website really has all of the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
Sonja
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:48 ب.ظ
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

I were tiny bit acquainted of this your broadcast
offered brilliant clear concept
Elizabet
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:47 ب.ظ
This article is actually a nice one it helps
new net visitors, who are wishing for blogging.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:16 ب.ظ
This design is spectacular! You definitely know
how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was
almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.

I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر